Młodzieżowe Centrum Rozwoju w Ostrożnem

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

Cele Młodzieżowego Cenrum Rozwoju

Cele

 • dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych oraz integracji społecznej.
 • edukowanie młodzieży poprzez edukację pozaformalną i międzykulturową z wykorzystaniem narzędzi sztuki oraz sportu.
 • zapewnienie rozwoju członkom stowarzyszenia i możliwości pogłębiania oraz profesjonalizacji podejmowanych przez nich działań.

Jak również te które wynikają ze statutu KSM

 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 • szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 • angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską;
 • angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 • wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 • wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 • otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 • troska o innych i służenie im pomocą w przypadkach losowych, szczególnie w obliczu tragicznej śmierci kogoś spośród rodziny.